กิจกรรมงานพัฒนาวิชาการ สู่3S
โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาที่ 4 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์