การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning
         นายครองสิทธิ์ กิ่งตระการสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ พร้อมด้วย นางสาวขวัญตา ขวัญเมือง หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562