กิจกรรมวันสุนทรภู่
คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมการแสดงละครเกี่ยวกับวรรณคดีที่สำคัญของสุนทรภู่ และการชมวิดีทัศน์ประวัติ และผลงานที่สำคัญของสุนทรภู่