:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ::

เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลครูบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลคุรุภัณฑ์
เขตพื้นที่บริการ
แผนที่
ติดต่อ
 
ฝ่ายงาน
งานวิชาการ
งานบุคคล
งานงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
งานการศึกษาพิเศษ
   
E-learning
 
 
 
 
 
 
ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนวัดหว่านบุญ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ ใช้ศาลาการเปรียญวัดหว่านบุญเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน มีนักเรียนประมาณ ๑๐๐ คน ขุนรักษานิกรเป็นครูใหญ่ มีครู ๔ คน ภิกษุเป็นครูสอน ๑ รูป

           ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ เจ้าอาวาส วัดหว่านบุญและประชาชน ร่วมกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างโรงเรียนเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และให้ชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลบึงจระเข้ (วัดหว่านบุญ) โดยมีพระสงวน ถีระวานิช เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

           ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ นายเทียม นัยประสิทธิ์ ครูใหญ่ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็นชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลคลองหก ๒ (วัดหว่านบุญ) และลาออกราชการ นายอุทัย อุทิศผล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนวัดหว่านบุญ จนถึงปัจจุบัน

           ปี พ.ศ.๒๕๔๒ มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ยุบรวมโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเข้าด้วยกัน เป็นการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และจัดระบบโครงสร้างทางการศึกษา กระจายอำนาจการจัดการศึกษาเป็นเขตพื้นที่ และสถานศึกษา

           ปี พ.ศ.๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแยกการบริหารจัดการศึกษาออกจากกัน แต่ยังขึ้นอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดียวกัน

           ปัจจุบันโรงเรียนวัดหว่านบุญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๖ ไร่ เป็นที่ดินของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงการคลัง และอยู่ในเขตท้องที่บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ
นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   
   
   
   
   
   

 

โรงเรียนวัดหว่านบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

19/1หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120