พิธีมอบวุฒิบัตร
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561
       •นายครองสิทธิ์  กิ่งตระการสิทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธาน ในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562