กิจกรรมอบรมคุณธรรม

คณะครูโรงเรียนวัดหว่านบุญเข้าร่วมอบรมคุณธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.2562