:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ::

เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลครูบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลคุรุภัณฑ์
เขตพื้นที่บริการ
แผนที่
ติดต่อ
 
ฝ่ายงาน
งานวิชาการ
งานบุคคล
งานงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
งานการศึกษาพิเศษ
   
E-learning
 
 
 
 
 
 
งานงบประมาณ
ขอบข่ายงาน
 1. การจัดทำแผนงบประมาณ
 2. การอนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 3. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
 4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
 5. การนำเงินส่งคลัง
 6. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานงบประมาณ
 7. การกำหนดรูปแบบคุณลักษณะครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
 8. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 9. การบริหารการเงิน การบัญชีและรายงานการเงิน
 10. การเสนอขอตั้งงบประมาณ
 11. การขอโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 12. การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
 13. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
 14. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
 15. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 16. การรายงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 17. งานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
 18. การวางแผนพัสดุ
 19. การจัดหา ควบคุม บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
 20. การรับเงิน เก็บรักษาเงินและจ่ายเงิน
 21. การจัดทำบัญชี รายงาน งบการเงิน
 22. การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงานการเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ
นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   
   
   
   
   
   

 

โรงเรียนวัดหว่านบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

19/1หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120