•นายครองสิทธิ์  กิ่งตระการสิทธ์ เข้าร่วมประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562