กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562

     นายครองสิทธิ์  กิ่งตระการสิทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 / 2562  พร้อมรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ค) เมาส์แปลภาษา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และตุ๊กตา จากมูลนิธิกระจกเงา พร้อมรับเงินสนับสนุนโรงเรียนจากท่าน ดร.พระมหาสมโชค ชุตินฺธโร
(เจ้าอาวาสวัดหว่านบุญ), พระใบฎีกาชัยพฤกษ์ เตชปญฺโญ, ท่านเกษม ธุวพาณิชยานันท์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง, คุณศริญญา  พงษ์ไทย และกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
และการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนวัดหว่านบุญ ณ ห้องประชุม อาคารอบจ.(อาคาร 1) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562