กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
     
         คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดหว่านบุญ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวัดหว่านบุญ