การประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกปทุมธานี เขต 1 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหว่านบุญ