กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2 และ นักเรียนชั้นป. 6 ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.1-3
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น ป.4-6
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โครงการพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็ก
งานประจำปีวัดหว่านบุญ 2558

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง-เนตรนารีสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ- เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557