•นายครองสิทธิ์  กิ่งตระการสิทธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ เข้าร่วมงานหออัครศิลปินสัญจรสู่เครือข่ายทางวัฒนธรรม 
ณ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562