การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ Coding ด้วยสถานการณ์ PM2.5