:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหว่านบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ::

เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลครูบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลคุรุภัณฑ์
เขตพื้นที่บริการ
แผนที่
ติดต่อ
 
ฝ่ายงาน
งานวิชาการ
งานบุคคล
งานงบประมาณ
งานบริหารทั่วไป
งานการศึกษาพิเศษ
   
E-learning
 
 
 
 
 
 
งานบริหารทั่วไป
ขอบข่ายงาน
 1. การดำเนินงานธุรการ
 2. งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
 4. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
 5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
 6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
 8. ดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 9. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
 10. การรับนักเรียน
 11. การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
 12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 13. การส่งเสริมกิจการนักเรียน
 14. งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
 15. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
 16. งานประสานงานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น
 17. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
 18. งานบริการสาธารณะ
 19. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ
นายภิรมย์ วงษ์สมาจารย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
   
   
   
   
   
   
   

 

โรงเรียนวัดหว่านบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

19/1หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120