เทคโนโลยีสารสนเทศ

      เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology หรือ IT) คือ การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศตั้งแต่กระ บวนการจัดเก็บประมวลผลและการเผยแพร่สารสนเทศเพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

ความหมายของคอมพิวเตอร์

  คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (computer) นิยมอ่านในภาษาไทยว่าคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามคำสั่งส่วนที่ใช้ประมวลผลเรียกว่า "หน่วยประมวลผล" ชุดของคำสั่งที่ระบุขั้นตอนการคำนวณเรียกว่า "โปรแกรมคอมพิวเตอร์" ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นอาจเป็นได้ทั้งตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง หรืออยู่ในรูปอื่น ๆ อีกมากมาย