นายครองสิทธิ์ กิ่งตระการสิทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหว่านบุญ
เป็นประธานสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562